Garis Panduan ICT

Polisi Keselamatan Siber Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) KPM (termasuk Jabatan dibawahnya). Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di KPM mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT KPM.